Algemene voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Geheim van de Kok, een initiatief van Leontine Seuren, gevestigd op Kottendijk 127 7522 BP Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66399440

Btw-nummer: NL104120988B01

1. Dienstverlening

1.1 Geheim van de Kok heeft als doelstelling om maaltijden te bereiden die op bestelling bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.

1.2 Je maaltijd kun je tot 7.30 uur van dezelfde dag via www.geheimvandekok.nl bestellen.

1.3 Een bestelling is definitief als Geheim van de Kok deze per e-mail aan je heeft bevestigd. Het staat Geheim van de Kok te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.

1.4 Je kunt je bestelling tot 18.00 uur voorafgaand aan de dag van levering zonder kosten annuleren op www.geheimvandekok.nl. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden.

2. Account

2.1 Voordat je kunt bestellen, dien je je te registreren met de volgende gegevens: je naam, adres, (het bezorgadres), e-mailadres en telefoonnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je bestellingen.

2.2 Je staat er jegens Geheim van de Kok voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan Geheim van de Kok door te geven, omdat anders je bestelling of de afrekening niet goed kan gaan.

2.3. Het staat Geheim van de Kok te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mailadres.

2.4. Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelpagina.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Geheim van de Kok en/of onze licentiegevers.

3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Geheim van de Kok heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Geheim van de Kok over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Geheim van de Kok voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

3.4 Geheim van de Kok heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aan de dienstverlening van Geheim van de Kok wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

4.2 Geheim van de Kok garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Geheim van de Kok geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

4.3 Geheim van de Kok behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.

4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

4.5 Geheim van de Kok is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van geheim van de Kok.

4.6 Geheim van de Kok is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

4.7 Geheim van de Kok heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.

4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daar onder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Geheim van de Kok daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Geheim van de Kok kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

4.9 Je vrijwaart Geheim van de Kok voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Prijs en betaling

5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.

5.2 De verschuldigde betalingen voor je bestellingen worden via IDEAL geïncasseerd.

5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Privacy

6.1 Geheim van de Kok verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen.

Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.

6.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

6.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@geheimvandekok.nl

7. Algemeen

7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaardennietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Geheim van de Kok worden overgedragen, heeft Geheim van de Kok het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Enschede 1 augustus 2016